ᓲᑲᔅᒥ ᐱᖑᐊᖅᑎᐅᔪᖅ ᔨᐅᕆᒥ ᕌᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄ ᐅᑎᖅᓯᒪᓂᖓ!

ᕖᕝᕗᐊᕆ 8, 2017 to ᕖᕝᕗᐊᕆ 21, 2017

ᐊᖅᓯᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐ, ᓱᑲᔅᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐸᓚᒃ ᐸᒃᔅᒥ ᑐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᓕᓚᐅᕆᕗᑦ ᐱᖑᐊᖅᑎᒥᒃ ᔨᐅᕆᒥ ᕌᐳᑦ ᕖᕗᐊᕆᐅᑉ ᑕᖅᑭᖓᓐᓂ!