ᑕᒪᓂᑉᐳᒍᑦ

ᐊᖅᓯᖅ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖃᖅᐳᖅ (ᐊᐅᐸᖅᑐᕐᒥ ᑕᖅᓴᓕᒃ  Globaïa ᓄᓇᖑᐊᖓᓐᓂ)  ᓄᓇᕗᒥᑉᐳᖅ, ᑲᓇᑕᒥ.

ᐃᒡᓗᓕᒃ (ᐊᐅᐸᖅᑐᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑖᓂᑦᑐᖅ) ᓄᓇᓕᕋᓛᖑᕗᖅ ᓄᓇᕗᒥᑦᑐᖅ, ᑲᓇᑕᒥ. ᐃᒡᓗᓕᒃ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᐳᑎ.

 map of igloolik

ᑕᑯᒋᐊᒐᒃᓴᐅᕗᖅ ᒍᒍᓪ ᓄᓇᖑᐊᓕᐊᒐᖏᓐᓂ: ᐃᒡᓗᓕᒃ