ᓴᖅᑭᑎᑉᐸᓕᐊᔪᒪᔭᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᒪᔭᕗᓪᓗ

ᐊᐅᔭᐅᑎᓪᓗᒍ 1998, ᐃᒡᓗᓕᒃ ᓄᓇᕗᑦ.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᑯᓗᖏᑦᑕ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᖕᒥᓃᑐᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪ, ᓄᓇᓕᐅᖃᑎᖏᑦ 2,000ᓪᓗᐊᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔪᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᑦ. ᐃᖕᒥᓃᖅᑐᖃᕋᖓᓐ ᐋᓐᓂᕐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᕕᒃᓴᖅᑕᖃᖅᑰᔨᓇᓂ, ᖃᓄᕐᓗ ᐃᑲᔪᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᒪᖓᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥ ᓇᓗᓇᖅᓯᓪᓗᓂ. ᐃᓅᓯᖏᑦ ᓱᕐᓗᓕ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᑦᑎᒍᑦ, ᖃᓪᓗᓈᓪᓗ ᐱᖁᓯᖏᑦᑎᒍᑦ, ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓕᖅᖢᑎ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖅᑕᖃᖅᐸᒃᐳᖅ.

ᓄᓇᓕᐅᖅᑲᑎᒌᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᓯᒪᓚᐅᖅᖢᑎᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᖅᑑᕋᓱᓕᓚᐅᐳᑦ ᓄᑕᕋᕐᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᕋᓱᒍᒪᓕᖅᖢᑎᑦ, ᐃᒃᐱᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖃᑎᒥᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᑦ ᐃᓚᖓᓐ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑕᐅᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᕐᕆᔮᓕᐅᖅᑎᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪ, (ᑕᕐᕆᔮᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓐ ᑕᐃᔭᐅᔪᕐᒥᒃ ᐊᑕᓈᕐᔪᐊᑦ, ᐅᕿᓚᔪᐊᓗᒃ). ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐ ᐊᔩᖃᑎᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐊᕐᕕᓂᓕᓪᓗ ᐱᖓᓱᓪᓗᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓕᖅᓂᖅᐳᑦ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑐᕋᖓᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᕙᒃᖢᑎᑦ, ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᑎᓐᓇᓱᒃᖢᓂᒡᒋᑦ. ᑕᐃᑲᖓᓐ ᐱᒋᐊᕐᖓᐅᑎᒋᓕᕐᖢᓂᐅᒃ ᐃᓅᓯᖅ.

ᐃᓱᒪ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᒪᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᑕᕆᔮᒐᕐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᖓᖅᑐᓂᒃ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖕᔪᓐ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔭᐅᕙᒃᖢᑎᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᑎᕖᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖓᓐᓂ. ᒋᐅᓪᒻ ᓴᓛᑕᓐ, ᐃᓅᓯᖅ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐃᓚᖓᓐ, ᒪᓐᑐᕆᔮᓪᒥ ᐱᖑᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᕐᕌᒍᖓᓐᓂ ᐃᒡᓗᓕᖕᒧᑦ ᐅᑎᖅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐱᖑᐊᖅᑎᐅᖃᑎᖏᓐᓂᒃ ᑎᑭᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔭᖅᑐᖅᖢᑎᑦ ᓲᑲᔅᒥᑦ, ᐊᓱᐃᓛᒃ ᑕᐃᒪᖓᓐ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑕᐃᔭᐅᓕᖅᖢᑎᑦ ᐊᖅᓯᖅ.

ᑕᐃᒪᖓᓐ ᐊᖅᓯᖅ ᐱᖑᐊᖅᑎᖏᑦ ᖁᖏᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᒪᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖑᐊᕈᓯᖏᓐᓂ, ᖃᓪᓗᓈᓪᓗ ᐱᖑᐊᕈᓯᖏᓐᓂ, ᐱᖑᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᖏᐅᕐᓂᒃᑯ, ᑕᕐᕆᔮᓕᐅᕐᓂᒃᑯᓪᓗ. ᐊᖅᓯᖅ ᐱᖑᐊᖅᑎᖏᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᐃᒥᐅᓄᑦ, ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓄᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᖑᐊᕐᓂᒃᑯᑦ.

ᓴᖅᑭᑎᑦᑐᒪᓯᒪᔭᕗᑦ:

  • ᐃᑲᔪᖅᓱᐸᒡᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖏᓐ, ᓇᓂᕈᓘᔭᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᖑᐊᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᖃᑎᒋᕙᒡᓗᒋᑦ, ᐃᒃᐱᒋᔭᖏᓐᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᖑᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᑎᑕᐅᓯᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ, ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᕐᓂᒃᑯᓪᓗ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓐᓂ, ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᕋᖓᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᕙᒡᓗᑎᒃ;
  • ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᑦ ᐱᖑᐊᕈᓯᖏᓪᓗ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑯᓪᓗᒋᑦ, ᓲᑲᔅᓪᓗ ᐊᐅᓚᔾᔪᓯᕆᕙᒃᑕᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᖁᖏᐊᕆᐊᖅᑐᖅᐸᒃᑐᓄᑦ;
  • ᐃᓄᐃᓐ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂ ᑕᐅᑦᑐᒃᑯᑦ ᑕᕐᓂᖏᑦᑎᒍᓪᓗ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋ;
  • ᑲᑎᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖑᐊᖅᑎᖏᑦ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᕐᒥᐅᓪᓗ ᐱᖑᐊᖅᑎᖏᑦ;
  • ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᖁᖏᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐋᕿᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒧᑦ ᑐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᒡᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᕐᓂ, ᑕᕆᐅᕌᓗᓪᓗ ᐊᑭᐊᓂᖕᒑᖅᑐᕐᓂᒡᓗ;
  • ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᐃᖕᒥᖕᓄᓐ ᐊᑲᐅᓯᓕᖅᓯᒪᔪᓂᑦ;
  • ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓪᓗ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕙᒡᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᒋᖏᑕᖏᓐᓂᒃ ᖁᖏᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ;
  • ᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᑕᕆᔮᒐᒃᓴᓕᐅᖅᐸᓪᓗᑎ, ᓱᓕᔪᓂᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᕙᖕᒥᓗᑎ, ᐅᓂᒃᑲᖅᑐᐊᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖏᓐᓂᒃ ᐊᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ;
  • ᑭᒃᑯᓗᑦᑖᓄᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᒡᔪᒥᔪᓐᓇᖅᑯᔨᓪᓗᑎᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒃ, ᓯᓚᕐᔪᐊᑦᑕᓗ ᐅᖅᑯᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ.