ᓴᓇᖃᑎᒋᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕗᑦ

 • ᐊᓕᒃᓯ ᐳᓪᔅ
 • ᓯ ᑲ: ᐳᕈᓄ ᐸᔅᓇᔪ, ᑲᒐᓐ
 • ᓯᕐ-ᑯ ᑎ ᒪᓐᑎ: ᐊᓐᑐᕆᔭ ᐱᓚᐃᔅ, ᓕᐅ ᑲᔅᑕᓐᑎᓅ, ᓂᑯᓚᔅ ᓯᕈᑲ, ᕕᒃᑐ ᓴᐸᑎᕈ
 • ᓯᕿᓂᖅ: ᒪᓄ ᓯᕐ, ᕆᐱᑲ ᓕᐅᓇᕐ
 • ᓯᒃ ᐊᓪᕗᓐ: ᐊᓐᑐᐊᓐ ᑲᕋᐱᓂᐃ ᓚᐱᓐ, ᐊᓐᑐᕆ ᒐᓐᓂᐃ, ᑕᐃᕕᑦ ᓯᒪᕐ, ᔭᓇᑕᓐ ᑯᓱᐳᓐ, ᔪᓯᐊᓐ ᓚᐳᐊᕐᑦ, ᔫᓕ-ᑲᕋᐱᓂᐃ ᓕᐱᓐ, ᓕᐅᓂᐅᓪ ᑎᑲ
 • ᑯᓪᐅᑦ ᕈᓴᓪ
 • ᕕᓕᒃᔅ ᐳᐊᕙᕐ
 • ᔨᓂᕕ ᑐᕈᓕ
 • ᑭᔅᓕ Hᐊᓐᑐᕆᐊᑦ
 • Globaïa: ᕕᓕᒃᔅ ᕙᕋ ᑎᓴᐃᓐ
 • ᒋᐅᓪᒻ ᒨᑎᐅᓪ
 • ᔭ-ᕕᓕᑉ ᑯᕆᐃ
 • ᔭ-ᐱᐊᕐ ᑯᓗᔅᑎ
 • ᔩᕆᒥ ᕈᐸᕐ
 • ᔭᓯᑲ ᐊᕐᐱ
 • Kalabanté: ᔭᒧᓴ ᐸᓐᒍᕋ, ᐸᓐᒍᕋᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᓲᖅ, ᒪᒧᑐ ᑎᐊᓪᓗ
 • ᑲᕆᓇ ᐳᓗ
 • ᑯᕆᔅᑕ ᓱᕈᓯᓐᔅᑭ
 • ᐊᕐᕕᓂᓗᓪᓗ ᒪᕐᕈᒃ ᐃᓄᒐᐃᑦ : ᐸᑐᕆᒃ ᓕᐅᓇᕐ, ᓴᒥᐅᓪ ᑎᕐᑐ
 • ᒪᕐᔪᕆ ᓇᓐᑎᓪ
 • ᒥᕆᐊᒻ ᓴᑕᓐ
 • N.A.I.P. : ᐊᓐ ᐱᕐᑎᐅᓪᓴᓐ, ᔮᑯᑉ ᓗᑦᕕᒡᓯᓐ, ᑲᐅᓪ ᐱᕐᑎᓪᓴᓐ, ᑯᓄᑦ ᐱᕐᑎᓪᓴᓐ, ᓈᑕ ᐊᓐ Hᐊᓕᒪᓐ, ᐸᕕᐊ ᑐᐸᐃᓴᓐ, ᑐᑯᒻᒥᖅ ᒪᕐᑎᓐᓯᓐ, ᕙᓗᕆ ᑐᐸᐃᓴᓐ
 • ᓂᑯᓚᔅ ᑖᕐᑎ
 • ᐳᕐ ᒪᑕᓐ (Post-Moderne) : ᐊᓕᒃᓴᓐᕋ ᑐᒪᒡ
 • ᕆᒃᑲ ᐃᒡᒋᑦ
 • ᓴᓐᑎ ᓯᐅᓪᕙ
 • ᓯᐅᓪᕕᐊ ᕙᑦ ᒍᓗᑏ