ᖃᒡᒋᐊᕘᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

ᔪᓚᐃ 14, 2016 to ᔪᓚᐃ 19, 2016

ᑕᐃᒥᐊᓐ ᑐᓗᒐᕐᔪᒃ ᐊᖅᓯᒃᑯᓐᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᒡᒋᐊᕘᑦ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᔨᒃᑯᓐᓂ  ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅᒧ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᓄᓇᓕᐅᖃᑎᒌᖏᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑐᖅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᑦ, ᐊᔪᖏᑕᕐᒥᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑭᓪᓗᑎ.