ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᕗᑦ ᒥᔅᑐᒻ ᑐᓴᕐᓈᒐᖓᓐᓂ

ᐅᑐᐱᕆ 30, 2016 to ᓄᕕᐱᕆ 6, 2016

ᓄᕗ ᑐᓴᕐᓈᒐᖅ ᑯᕆᔅ ᑯᓪᒪᓐ ᐃᒡᓗᓕᖕᒧᑦ ᓂᐅᕈᓯᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᖅᑐᖅᖢᓂ ᒥᔅᑐ ᖁᓕᑦᑕᓕ ᐃᙱᐅᓯᐊᖏᓐᓂᒃ. ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ ᑐᓴᕐᓈᓚᖅᑕᕗᑦ ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅ˙ᕌᓂᒃᐸᑦ!