ᐊᖅᓯᖅ ᐱᖑᐊᖅᑎᖏᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓛᑯᓗᖏᓪᓗ ᐱᖑᐊᕐᕕᖕᒥ ᖁᖏᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ

ᔮᓐᓄᐊᕆ 30, 2016

ᐊᖅᓯᖅ ᐱᖑᐊᖅᑎᖏᓐ, ᐱᖑᐊᖅᑎᐅᖕᒥᔪᑦ ᑐᔪᕐᒥᐊᖏᓐ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᓪᓗ ᐊᖅᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᖑᐊᖅᑎᒋᔭᐅᓕᓵᖅᑐᑯᓗᐃᓐ ᓄᑲᑉᐱᐊᑦ ᖁᖏᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᓄᑦ, ᐃᖃᖏᑦᑐᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ, ᑲᑕᔾᔭᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐃᓪᓗᑭᓵᒃᑲᐅᓂᖏᓐᓂ, ᕿᔪᐊᕐᔪᑯᑖᕐᒥᓪᓗ ᕿᒡᒋᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᖁᖏᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ, ᓄᑲᑉᐱᐊᑯᓗᐃᓪᓗ ᐃᖏᖅᑎᐅᓕᓵᖅᑐᑦ ᖁᖏᐊᖅᑕᐅᒋᓪᓗᑎᒃ.